Przyjmując tę publiczną ofertę,
Zgadzasz się na wszystkie poniżej
wymienione warunki i potwierdzasz, że
rozumiesz wszystkie jej postanowienia oraz
zawierasz umowę o świadczenie usług
korzystania z systemu biletowego „HelpDeskStar” na tych warunkach.

PUBLICZNA OFERTA

„Wykonawca”, z jednej strony, publikuje te Warunki, które są publiczną ofertą (propozycją) utworzenia konta i skonfigurowania „Zleceniodawcy” dostępu do aplikacji internetowej na stronie https://helpdeskstar.org w celu organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą Zleceniodawcy lub świadczenia usług administracyjnych dla różnych organizacji, która została stworzona w celu ułatwienia poprawy organizacji pracy i świadczenia usług przez Zleceniodawcę.
Te Warunki, zgodnie z art. 633 i 647 Kodeksu cywilnego Ukrainy, są publiczną ofertą (propozycją) Wykonawcy skierowaną do nieokreślonego kręgu osób fizycznych i/lub prawnych, zawierającą warunki Umowy o świadczenie usług korzystania z platformy HelpDesk Star.

Pełnym i bezwarunkowym przyjęciem tej oferty jest każde działanie osób, które wyraziły chęć skorzystania z usług

Wykonawcy, a także podjęły konkretne działania mające na celu realizację warunków określonych w ofercie oraz podjęły inne działania potwierdzające zamiar skorzystania z usług świadczonych przez Wykonawcę.

Faktem potwierdzającym zawarcie umowy publicznej ze strony Zleceniodawcy jest złożenie zamówienia na stronie internetowej Wykonawcy zgodnie z kontaktami (telefon, e-mail, programy do wymiany wiadomości: Telegram, itp.) zamieszczonymi na stronie internetowej Wykonawcy pod linkiem: https://helpdeskstar.org dotyczącym zamówienia usług Wykonawcy i ich późniejszej płatności.
Zawarcie umowy publicznej odbywa się poprzez przystąpienie Zleceniodawcy do umowy, tj. poprzez przyjęcie (akceptację) warunków umowy w całości, bez żadnych warunków, wyłączeń i zastrzeżeń.

Publiczny kontrakt (dalej - Umowa), wykonany w wyżej opisany sposób, jest uważany za zawarty w prostej formie pisemnej, nie wymaga dokumentacji papierowej i ma pełną moc prawną.
W momencie akceptacji Zamawiający jest uważany za zapoznany z tą ofertą i zgadza się z nią, oraz zgodnie z Kodeksem Cywilnym Ukrainy, jest uważany za zawarł z Wykonawcą stosunki umowne zgodnie z tymi Warunkami.
Obowiązki Wykonawcy są ograniczone do warunków tej oferty, w szczególności Wykonawca nie jest zobowiązany do świadczenia Zamawiającemu usług dostępu do Internetu. Zamawiający musi samodzielnie zorganizować i opłacić dostęp do Internetu.
Wykonawca ma prawo zmienić lub uzupełnić te Warunki w dowolnym momencie, informując o tym Zamawiającego lub nie informując go (w zależności od powagi zmian). Aktualna wersja Umowy oferty jest otwartym i publicznie dostępnym dokumentem i zawsze znajduje się na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem: https://helpdeskstar.org/dohovir-oferty

1 DEFINICJE
        1.1 System biletowy — zestaw modułów oprogramowania i narzędzi do nawiązywania komunikacji Zamawiającego z jego klientami.
        1.2 System biletowy HelpDeskStar (Platforma) — aplikacja internetowa, na której Wykonawca wdrożył zestaw narzędzi programowych, umożliwiających utworzenie osobistego konta Zamawiającego w Internecie pod adresem https://helpdeskstar.org, hostowana i administrowana przez Wykonawcę przy użyciu specjalistycznego oprogramowania do organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej Zamawiającego lub świadczenia usług administracyjnych dla wszelkich organizacji, niezależnie od formy własności, za pomocą systemu biletowego HelpDeskStar (dalej - Platforma). Wykonawca może według własnego uznania zmienić Platformę (specjalistyczne oprogramowanie) na inne specjalistyczne środowisko programowe, przy czym Zamawiający musi samodzielnie zapoznać się z funkcjonalnością i zasadami działania Platformy.
        1.3 Stawki — informacje o cenach, warunkach udzielania rabatów i innych przydatnych korzyściach określone na stronie internetowej, na stronie Facebook HelpDeskStar lub w materiałach promocyjnych.
        1.4 Konto osobiste — konto Zamawiającego na Platformie, administrowane przez Wykonawcę, za pomocą którego Zamawiający uzyskuje dostęp do systemu biletowego, dodatkowych funkcji i innych narzędzi Platformy niezbędnych do wykonania umowy.
        1.5 Użytkownik — pracownik Zamawiającego dodany przez niego do swojego Konta osobistego.
        1.6 Bilet — zapytanie otrzymane od klienta Zamawiającego, któremu system Platformy automatycznie przypisuje numer i systematyzuje dane tego zapytania.
        1.7 GB (Gigabajt, GB) — jednostka miary ilości informacji, równa około 1 000 000 000 bajtów.
        1.8 Okres rozliczeniowy — okres, w którym Wykonawca zapewniał Zamawiającemu, zgodnie z wybraną przez niego stawką, obsługę i administrowanie systemem biletowym, który rozpoczyna się od 1 dnia miesiąca i kończy się ostatniego dnia miesiąca.
        1.9 Kurs komercyjny — oznacza kurs hrywny do dolara amerykańskiego ustalony przez Akcyjne Towarzystwo Komercyjny Bank PRYWATBANK (dalej - PrivatBank), zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, obowiązujący w dniu przeprowadzenia rozliczenia.
        1.10 Objętość informacji — informacje tworzone, przesyłane, otrzymywane i przechowywane przez Zamawiającego za pomocą systemu biletowego, mierzone w gigabajtach.
        1.11 Dodatkowe prace (usługi) — integracja z nowymi usługami, dodatkowe

    2. PRZEDMIOT UMOWY
        2.1 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu usługi, które polegają na zapewnieniu dostępu Zamawiającego przez jego Konto Osobiste do wybranych przez niego narzędzi systemu biletowego przez okres obowiązywania umowy, a Zamawiający zobowiązuje się przyjąć i zapłacić za usługi na warunkach określonych w tej ofercie. 

    3. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY
        3.1 Niniejsza Umowa jest zawierana na warunkach umowy adhezyjnej (art. 634 Kodeksu Cywilnego Ukrainy) i jest uznawana za zawartą od momentu przyjęcia oferty publicznej.
        3.2 Przyjmując publiczną ofertę zawarcia takiej Umowy, Zamawiający potwierdza, że w pełni akceptuje jej warunki.
        3.3 Zamawiający przyjmuje (akceptuje) ofertę poprzez: wykonanie czynności konkludentnych — opłacenie wybranego przez niego taryfy Platformy systemu biletowego na warunkach tej oferty. Forma pisemna niniejszej Umowy zgodnie z Ustawą Ukrainy „O handlu elektronicznym” może być dodatkowo potwierdzona przez wysłanie e-maila.
        3.4 Cała funkcjonalność systemu biletowego HelpDeskStar jest opracowana przez Wykonawcę i Zamawiający akceptuje udostępnioną mu funkcjonalność bez możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian w części programowej lub wizualnej systemu. Platforma jest autorska i może nie spełniać specyficznych wymagań Zamawiającego, ale zgodnie z punktem 4.5 Umowy, Zamawiający ma możliwość zamówienia dodatkowych prac (usług) dotyczących dostosowania Platformy do wymagań jego firmy. 

    4. CENA USŁUG
        4.1 Cena jest ustalana i stosowana zgodnie z wybraną przez Zamawiającego taryfą systemu biletowego, która jest wskazana na odpowiedniej stronie internetowej. Zamawiający wybiera plan taryfowy systemu biletowego, który będzie spełniał jego potrzeby zgodnie z jego wymaganiami i zadaniami. 
        4.2 Cena taryfy nie obejmuje indywidualnych etapowych ustawień systemu biletowego wykonanych przez Wykonawcę dla Zamawiającego. W takim przypadku cena usług jest negocjowana i uzgadniana indywidualnie. 
        4.3 Przed rozpoczęciem świadczenia usług na podstawie Umowy, Zamawiający dokonuje przedpłaty w wysokości 100% kosztu usług za 1 miesiąc lub inny okres będący wielokrotnością 1 miesiąca zgodnie z wybraną przez niego taryfą za obsługę i administrowanie systemem biletowym przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo dokonać przedpłaty za dowolny okres.
        4.4 Koszt dodania jednego Użytkownika przez Zamawiającego do Konta Osobistego wynosi 500 hrywien za okres rozliczeniowy (podana cena nie jest ostateczna i może ulec zmianie w zależności od indywidualnych potrzeb Zamawiającego). W takim przypadku koszt taryfy przed rozpoczęciem okresu płatności dla Zamawiającego może ulec zmianie w zależności od liczby Użytkowników dodanych przez Zamawiającego w poprzednim okresie oraz ilości informacji wykorzystanych przez Zamawiającego za pomocą systemu biletowego.
        4.5 Platforma jest udostępniana „tak jak jest”, a wszystkie dodatkowe prace (usługi) na podstawie umowy są wykonywane według odrębnej preferencyjnej taryfy. Koszt jednej godziny pracy (usługi) wynosi 35 dolarów amerykańskich. 
        4.6 W przypadku wzrostu oficjalnego lub komercyjnego kursu dolara amerykańskiego w stosunku do hrywny o więcej niż 20% od kursu dolara amerykańskiego ustalonego przez Narodowy Bank Ukrainy w dniu zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca może dokonać przeglądu kosztu usług, które jeszcze nie zostały opłacone przez Zamawiającego. Wzrost ceny Umowy nie dotyczy prac już opłaconych przez Zamawiającego, które zostały wykonane przez Wykonawcę wcześniej lub mają zostać wykonane w przyszłości. 

    5. PROCEDURA PŁATNOŚCI I DOSTAWY USŁUG
        5.1 Przedpłata jest dokonywana przez Zamawiającego przelewem bezgotówkowym za pomocą systemów płatności takich jak LiqPay, Portmone, Fondy, miesięcznie do piątego dnia miesiąca, w którym mają być świadczone usługi.
        5.2 Rozliczenia za usługi dokonywane są poprzez przelanie środków na konto Wykonawcy lub za pośrednictwem systemów płatności online używanych przez Wykonawcę.
        5.3 Płatność za usługi dokonywana jest w ekwiwalencie hrywny, zgodnie z komercyjnym kursem walut w dniu płatności.
        5.4 Po pełnej lub częściowej płatności środki nie podlegają zwrotowi. 
        5.5 Zamawiający nie może żądać obniżenia kosztów usług ani zwrotu środków, jeśli nie skorzystał z usług. Momentem wykonania usług jest przekazanie dostępu do Konta Osobistego Zamawiającego.
        5.6 W przypadku przedpłaty przez Zamawiającego za korzystanie z platformy, koszt taryfy za opłacony okres nie zmienia się. Ten punkt nie jest brany pod uwagę, jeśli Zamawiający skorzystał z pkt 4.3, dodając dodatkowych Użytkowników do swojego konta i/lub zwiększając ilość informacji.
        5.7 Dokonując płatności za następny okres rozliczeniowy, Zamawiający potwierdza, że usługi świadczone przez Wykonawcę za poprzedni okres rozliczeniowy zostały przyjęte, a te działania są równoznaczne z podpisaniem Aktu Przekazania i Odbioru Prac (Usług).
        5.8 Na żądanie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy Wykonawcy za poprzedni okres rozliczeniowy, Akt Przekazania i Odbioru Prac (Usług) jest sporządzany zgodnie z zakresem świadczonych usług.
        5.9 Akt Przekazania i Odbioru Prac (Usług) zgodnie z Umową uważa się za przyjęty przez Zamawiającego, jeśli w ciągu dziesięciu dni roboczych od momentu jego otrzymania lub dwudziestu dni roboczych od momentu wysłania, nie wpłynie pisemna reklamacja z ponumerowaną listą uwag od Zamawiającego. Po upływie okresu na złożenie reklamacji usługi zgodnie z Umową uważa się za przyjęte przez Zamawiającego i są one równoznaczne z podpisaniem Aktu Przekazania i Odbioru Prac (Usług).
        5.10 Po upływie terminu wskazanego w pkt 5.9 niniejszej Umowy, reklamacje Zamawiającego dotyczące usług świadczonych za poprzednie okresy rozliczeniowe nie są przyjmowane.
        5.11 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiających i osób trzecich za zmiany funkcji platformy i kosztów usług. 
   

        6.3 Obowiązki KLIENTA:
            6.3.1 Zaakceptować i zapłacić za usługi zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. 
            6.3.2 Konsumować usługi osobiście lub za pośrednictwem dodanych do swojego Konta Osobistego Użytkowników, bez udostępniania dostępu do Konta Osobistego jakimkolwiek osobom trzecim.
            6.3.3 Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych informacji o sobie podczas rejestracji na platformie i do ich aktualizacji. W przypadku podania fałszywych informacji o sobie Wykonawca ma prawo zablokować/usunąć konto Klienta i odmówić mu dostępu do platformy.
            6.3.4 Klient ponosi odpowiedzialność za zachowanie loginu i hasła do swojego Konta Osobistego przekazanych mu przez Wykonawcę.
            6.3.5 Klient ponosi odpowiedzialność za całą treść stworzoną przez siebie i swoich Użytkowników w Koncie Osobistym na platformie. Wykonawca nie kontroluje treści przesyłanej przez platformę i nie gwarantuje jej dokładności, kompletności i jakości.
            6.3.6 Klientowi zabrania się używania platformy do przesyłania wirusów i różnych szkodliwych treści.
            6.3.7 Klientowi zabrania się używania platformy do spamowania.
            6.3.8 Klientowi zabrania się reprodukowania, kopiowania, sprzedaży, odsprzedaży i używania jakiejkolwiek części platformy w celach komercyjnych lub osobistych, a także na korzyść osób trzecich bez zgody Wykonawcy.
            6.3.9 Klientowi zabrania się podejmowania prób nieautoryzowanego dostępu lub działań prowokujących awarie sprzętu lub oprogramowania Wykonawcy. 
            6.3.10 Klient musi korzystać z ilości gigabajtów określonej przez wybrany przez siebie taryfikator. W przypadku przekroczenia przez Klienta większej liczby gigabajtów niż przewidziane przez taryfikator systemu biletowego, Klient zgadza się zapłacić za koszt dodatkowo zużytych gigabajtów w wysokości 1 GB = 1 dolar amerykański za okres rozliczeniowy.   

    7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
        7.1 Wszelkie prawa do systemu biletowego HelpDeskStar należą wyłącznie do Wykonawcy.
        7.2 System biletowy HelpDeskStar to unikalny i oryginalny program internetowy Wykonawcy wyrażony w kodach źródłowych i obiektowych na stronie internetowej https://helpdeskstar.org, na której rozpowszechniane są prawa osobiste niemajątkowe i majątkowe Wykonawcy jako autora platformy.  
        7.3 Prawa własności intelektualnej do rozwiązań programowych użytych w Platformie, w tym, ale nie ograniczając się do, obrazów, wideo, logotypów, grafik, dźwięków, kodów programowych, należą do Wykonawcy.
        7.4 Wykonawca korzysta również z obiektów praw własności intelektualnej, które mogą należeć do innych osób, na podstawie odpowiedniej licencji, umowy lub innej podstawy prawnej.
        7.5 Udzielając Klientowi prawa do korzystania z obiektów i rozwiązań programowych platformy, Wykonawca nie przenosi żadnych praw własności intelektualnej do tych obiektów i nie udziela zgody na ich wykorzystanie w celach innych niż określone w niniejszej Umowie.

    11. INNE WARUNKI
        11.1 Wchodząc w niniejszą Umowę, Klient udziela Wykonawcy prawa do zbierania, przetwarzania i przechowywania swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.
        11.2 Wykonawca może jednostronnie zmieniać warunki niniejszej Umowy za wcześniejszym powiadomieniem Klienta wysłanym do Osobistego Gabinetu. W przypadku niezgody na zmienione warunki Klient ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy.
        11.3 Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w działaniu platformy (lub jej części) w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia Klienta.
        11.4 Jeżeli niniejsza oferta nie stanowi inaczej, stosuje się zwykłe warunki umowne ustanowione przez prawo.
        11.5 Wykonawca używa zindywidualizowanych informacji Klienta wyłącznie w celu zapewnienia jakości świadczenia usług i ich rozliczania. Wykonawca nie ujawnia zindywidualizowanych danych niektórych Klientów innym użytkownikom platformy.
        11.6 Wykonawca nigdy nie publikuje zindywidualizowanych informacji w domenie publicznej i nie przekazuje ich osobom trzecim.
        11.7 Wszelkie dane stworzone przez Klienta w ich koncie należą do Klienta. Jednakże, gdy Klient publikuje dane w publicznej sekcji platformy, Klient zgadza się, że takie dane stają się dostępne dla osób trzecich.
        11.8 Klient rozumie, że działanie technologii usługi wymaga przesyłania treści Klienta przez sieci komputerowe oraz zmian w jej zgodności z wymaganiami technicznymi.

    12. WARUNKI DOTYCZĄCE POUFNOŚCI
        12.1 Każda Strona zobowiązuje się nie używać informacji uzyskanych na mocy niniejszej Umowy w celach bezpośrednio lub pośrednio szkodliwych dla drugiej Strony i/lub w celu osiągnięcia korzyści w trakcie trwania Umowy.
        12.2 Strony ustalają, że wszelkie informacje na nośnikach danych przesyłane lub otrzymywane na mocy niniejszej Umowy lub w związku z jej wykonaniem (korespondencja mailowa, rozmowy telefoniczne, Viber, Telegram lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej itp.) są traktowane jako poufne i nie mogą być ujawnione osobie trzeciej bez wzajemnej zgody Stron.
        12.3 Informacje poufne nie obejmują informacji określonych przez obowiązujące prawo jako publiczne i podlegających ujawnieniu przez Strony. Warunki niniejszej umowy oraz Zadanie Techniczne dotyczące wdrożenia systemu są poufne i nie podlegają ujawnieniu.
        12.4 Wszystkie informacje przekazane przez Strony sobie nawzajem, w jakiejkolwiek formie, pozostają wyłączną własnością Strony, która dostarczyła takie informacje, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. Na pisemne żądanie nośniki danych oraz wszelkie kopie muszą być natychmiast zwrócone lub zniszczone na pierwsze żądanie Strony.
        12.5 Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać istnienia niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z wyjątkiem przypadków, gdy takie ujawnienie jest konieczne w przypadkach określonych przez prawo mające zastosowanie do niniejszej Umowy.
        12.6 Jeżeli strona trzecia zgłosi roszczenie przeciwko jednej ze Stron lub podejmie inne działania prawne, które mogą skutkować ujawnieniem przez jedną ze Stron informacji poufnych, Strona przeciwko której podjęto takie działania, niezwłocznie informuje drugą Stronę o niniejszej Umowie.
        12.7 W trakcie trwania niniejszej Umowy oraz przez okres 3 lat po jej zakończeniu, Wykonawca ma zakaz ujawniania informacji określonych w niniejszej Umowie.
        12.8 Strona niniejszej Umowy ponosi odpowiedzialność za: nieumyślne ujawnienie (publikację) lub wykorzystanie informacji poufnej, jeżeli nie zachowuje takiego samego stopnia staranności, jakby to miało miejsce w przypadku własnej informacji poufnej o podobnym znaczeniu i po odkryciu nieumyślnego ujawnienia lub wykorzystania tej informacji nie podejmuje działań w celu zaprzestania jej nieumyślnego ujawnienia (publikacji) lub wykorzystania; nieautoryzowane ujawnienie (publikację) lub wykorzystanie informacji poufnej przez osoby pracujące lub które pracowały na podstawie umowy o pracę (umowy cywilnoprawnej) lub na jakiejkolwiek innej podstawie, jeżeli nie chroni tej informacji z takim samym wysokim stopniem staranności, jakby to miało miejsce w przypadku własnej informacji poufnej o podobnym znaczeniu.
        12.9 Klient udziela prawa do korzystania z ich danych osobowych.