Polityka prywatności HelpDeskStar

Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej "Polityką", dotyczy przetwarzania danych osobowych, które możemy otrzymać od osób fizycznych (podmiotów danych) na podstawie Konstytucji polskiej i Ustawy polsci "O ochronie danych osobowych" z dnia 01.06.2010 r. nr 2297-VI (dalej zwanej "Ustawą"), a także ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE, zwane dalej "RODO") i innych obowiązujących europejskich przepisów o ochronie danych, zwanych łącznie "Ustawodawstwem".

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie:

  • czym są dane osobowe;
  • jakie dane osobowe zbieramy od użytkownika;
  • jak i dlaczego je wykorzystujemy;
  • komu udostępniamy dane osobowe użytkownika;
  • w jaki sposób chronimy prywatność danych osobowych użytkowników;
  • jak się z nami skontaktować i z kim się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących
  • przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 6 RODO, w tym między innymi:

  • Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów świadczenia użytkownikowi usług;
  • takie przetwarzanie jest wymagane przez prawo kraju, w którym znajduje się użytkownik.

Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów, potencjalnych klientów i innych osób, które się z nami skontaktowały, dlatego robimy wszystko, co konieczne, aby chronić Twoje dane osobowe.

Administracja zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych.

1. Terminy i definicje

1.1 Dane osobowe - informacje lub zbiór informacji dotyczących osoby fizycznej, która została zidentyfikowana lub może być konkretnej osobie zidentyfikowana (Użytkownik);

1.2 Specjalne kategorie danych osobowych - to tzw. "wrażliwe" dane osobowe, które mogą wyrządzić szkodę podmiotowi danych w miejscu pracy, w placówce edukacyjnej, w środowisku zamieszkania lub mogą prowadzić do jego dyskryminacji społecznej. Przykładowo, są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym, politycznych lub religijnych przekonaniach, członkostwie w związkach zawodowych, stanie zdrowia, życiu seksualnym, danych biometrycznych lub genetycznych. W terminologii polskiego prawa - są to takie dane osobowe, których przetwarzanie niesie ze sobą szczególne ryzyko dla podmiotów danych;

1.3 Podmiot danych osobowych - to osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe i która może być zidentyfikowana na podstawie tych danych osobowych lub która została już zidentyfikowana;

1.4 Administracja strony (Administracja, a także dalej w tekście my, nas, nas, nam) - cała informacja pod adresem https://helpdeskstar.org/pl.

1.5 Przetwarzanie danych osobowych - każde działanie lub zestaw działań, takich jak zbieranie, rejestracja, gromadzenie, przechowywanie, adaptacja, zmiana, odzyskiwanie, używanie i udostępnianie (rozpowszechnianie, realizacja, przesyłanie), anonimizacja, niszczenie danych osobowych, w tym za pomocą systemów informatycznych (zautomatyzowanych);

1.6 Udostępnianie danych osobowych - działania polegające na przekazaniu informacji o osobie fizycznej za zgodą podmiotu danych osobowych;

1.7 Wykorzystywanie danych osobowych - jakiekolwiek działania Administracji związane z przetwarzaniem tych danych, działania dotyczące ich ochrony, a także działania dotyczące udzielania częściowego lub pełnego prawa przetwarzania danych osobowych innym podmiotom w związku z danymi osobowymi, które są wykonywane za zgodą podmiotów danych osobowych lub zgodnie z prawem;

1.8 Anonimizacja danych osobowych - usunięcie informacji, które umożliwiają bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby;

1.9 Użytkownik - podmiot danych osobowych, każda osoba fizyczna, która przystąpiła do tej Polityki w swoim interesie.

1.10 Procedura autoryzacji - proces rozpoznawania użytkownika na stronie internetowej, zgodnie z wprowadzonymi danymi autoryzacyjnymi i nadania identyfikatora do komunikacji z serwerem.

1.11 Cookie - plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez nią. W przyszłości identyfikator jest wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony internetowej z serwera.

2. Ogólne postanowienia

2.1 Polityka ta dotyczy wszystkich Państwa danych osobowych, które mogą być przez nas pozyskiwane w trakcie korzystania z programu lub przeglądania strony internetowej. Niniejsza Polityka obejmuje dane osobowe uzyskane zarówno przed, jak i po wejściu w życie niniejszej Polityki.

2.2 Celem Polityki jest dostarczenie Państwu niezbędnych informacji umożliwiających ocenę, jakie dane osobowe i w jakich celach są przez nas przetwarzane, wyjaśnienie metod ich przetwarzania oraz zapewnienie Państwa bezpieczeństwa.

2.3 Korzystając ze strony internetowej i udostępniając Administracji swoje dane osobowe, w tym za pośrednictwem osób trzecich, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką.

2.4 W przypadku niezgody z warunkami niniejszej Polityki, zobowiązani są Państwo zaprzestać korzystania z witryny internetowej.

2.5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta przez podmiot danych osobowych. W przypadku wycofania przez podmiot danych osobowych zgody na przetwarzanie tych danych, Administracja ma prawo kontynuować przetwarzanie danych osobowych bez zgody podmiotu, jeżeli istnieją podstawy wskazane w przepisach prawa.

2.6 Administracja strony internetowej nie weryfikuje wiarygodności danych osobowych podanych przez Użytkownika ani nie ma możliwości oceny jego zdolności do czynności prawnej. Jednakże Administracja założona jest na tym, że Użytkownik działa sumiennie, ostrożnie, dostarcza wiarygodne i wystarczające dane osobowe oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu utrzymania tych danych w aktualnym stanie oraz nie narusza praw osób trzecich.

2.7 Akceptując warunki niniejszej Polityki, potwierdzają Państwo, że w momencie zbierania danych osobowych są Państwo świadomi osób, którym przekazywane są dane osobowe, treści oraz celów zbierania danych osobowych. Potwierdzają Państwo (gwarantują), że dane osobowe przekazane nam do przetwarzania zostały przekazane zgodnie z zgodą właściciela danych osobowych i zgodnie z przepisami prawa.

2.8 Administracja, otrzymując dane osobowe od Użytkownika, nie zobowiązuje się do informowania podmiotów (ich przedstawicieli), których dane osobowe zostały mu przekazane, o rozpoczęciu przetwarzania danych osobowych, ponieważ obowiązek takiego powiadomienia, przy zawieraniu umowy z podmiotem danych osobowych i/lub uzyskaniu zgody na takie przekazanie, spoczywa na Użytkowniku, który przekazał dane osobowe.

2.9 Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawa. Przetwarzanie danych osobowych osób przebywających na terytorium UE lub będących obywatelami UE regulowane jest m.in. Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych UE 2016/679 (dalej - RODO). Ponadto przepisy innych krajów mogą nakładać dodatkowe wymagania.

2.10 Niniejsza Polityka jest dokumentem wewnętrznym Administracji.

2.11 Polityka ta dotyczy wszelkich informacji, które Administracja może uzyskać na temat Użytkownika podczas korzystania z witryny internetowej oraz w trakcie realizacji przez Administrację jakichkolwiek umów i umów z Użytkownikiem.

2.12 Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie, które spowodowało wystąpienie tych skutków.

2.13 Wyrażają Państwo również zgodę na to, że Właściciel danych osobowych ma prawo udzielać dostępu i przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim bez dodatkowych powiadomień, wyłącznie jeśli cel przetwarzania nie ulega zmianie i wyłącznie w przypadkach przewidzianych niniejszą Polityką ochrony prywatności i/lub przepisami prawa Polski.

2.14 Nikt poniżej 18 roku życia nie powinien przekazywać nam danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej. Nie zbieramy celowo danych osobowych osób poniżej 18 roku życia. Rodzice i opiekunowie powinni stale monitorować działalność swoich dzieci w tym zakresie.

3. Skład danych osobowych

3.1 Administracja w celu prowadzenia swojej działalności i realizacji swoich zobowiązań przetwarza dane osobowe Użytkownika, dostarczone przez niego podczas rejestracji na stronie, oraz zapewnia ich przechowywanie.

3.2 Do danych osobowych Użytkownika należą:

3.2.1 informacje o Państwa wizytach i korzystaniu z tej strony internetowej, w tym źródło odnośników, czas trwania wizyty, ścieżki nawigacyjne;

3.2.2 informacje o Państwa komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, rodzaj i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

3.2.3 informacje, które podają Państwo tworząc profil na naszej stronie, takie jak Państwa imię, zdjęcia profilowe, adresy IP;

3.2.4 informacje, takie jak Państwa imię i adres e-mail, które podają Państwo podczas subskrybowania naszych newsletterów i/lub mailingów;

3.2.5 informacje, które podają Państwo podczas korzystania z usług na naszej stronie;

3.2.6 informacje generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym dzień, godzina i warunki korzystania z niej;

3.2.7 informacje dotyczące zakupów i usług, których Państwo używają, w tym Państwa imię, kraj i miasto, numer telefonu, adres e-mail, dane do obliczenia kosztów dostawy towarów;

3.2.8 informacje, które zamieszczają Państwo na naszej stronie z zamiarem publikacji w Internecie, takie jak nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe;

3.2.9 informacje zawarte w wszelkich wiadomościach, które przesyłają Państwo do nas pocztą elektroniczną;

3.2.10 jakiekolwiek inne osobiste informacje, które przesyłają Państwo do nas.

3.3 Zanim ujawnią Państwo nam osobiste informacje innej osoby, powinniście uzyskać zgodę tej osoby zarówno na ujawnienie, jak i przetwarzanie tych osobistych informacji zgodnie z niniejszą Polityką.

3.4 Administracja ma prawo ustalać wymagania dotyczące składu danych osobowych, które muszą być obowiązkowo dostarczane podczas korzystania z witryny. Jeśli określona informacja nie jest oznaczona przez Administrację jako obowiązkowa, to dostarczenie jej lub ujawnienie odbywa się według uznania Użytkownika.

3.5 Dane, które automatycznie przekazywane są Administracji podczas korzystania przez Użytkownika z witryny za pomocą zainstalowanego na urządzeniu oprogramowania: adres IP, rodzaj systemu operacyjnego urządzenia, parametry techniczne sprzętu i oprogramowania, data i godzina dostępu do witryny.

3.6 W ramach naszej działalności możemy zbierać pewne informacje za pomocą identyfikatorów reklamowych i usług analitycznych.

3.7 Możemy zezwalać osobom trzecim, takim jak dostawcy usług analitycznych, na zbieranie informacji. Dane, które zbierają, są chronione zgodnie z obowiązującymi politykami prywatności tych osób trzecich.

4. Podstawy i cel przetwarzania danych osobowych

4.1 Podstawami przetwarzania danych osobowych są:

4.1.1 zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administrację;

4.1.2 zawarcie i wykonanie umowy, której jedną ze stron jest osoba, której dane dotyczą, lub zawarcie na rzecz tej osoby umowy lub podejmowanie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

4.1.3 konieczność realizacji przez Administrację wymogów przewidzianych w przepisach prawa.

4.2 Celem przetwarzania danych osobowych jest:

4.2.1 realizacja powierzonych Administracji funkcji zgodnie z prawem Polski i RODO;

4.2.2 zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych na stronie internetowej zgodnie z ustawą i RODO;

4.2.3 wysyłanie Użytkownikowi komercyjnych (marketingowych) wiadomości zawierających dodatkowe informacje o świadczonych usługach, aktualne promocje i specjalne oferty dotyczące usług świadczonych przez Administrację na stronie internetowej;

4.2.4 identyfikacja osoby, której dane dotyczą, podczas korzystania z usługi;

4.2.5 komunikacja z osobą, której dane dotyczą, w razie potrzeby, w tym przesyłanie ofert, materiałów informacyjnych, powiadomień, informacji i zapytań, reklam oraz przetwarzanie zapytań osoby, której dane dotyczą;

4.2.6 poprawa jakości strony internetowej, wygody jej użytkowania, opracowanie nowych funkcji oraz poprawa jakości obsługi;

4.2.7 przeprowadzanie badań statystycznych i innych na podstawie danych zanonimizowanych;

4.2.8 wykonywanie przez Administrację umów i innych zobowiązań wobec Użytkownika na podstawie umów zawartych między Administracją a Użytkownikiem lub stronami trzecimi w interesie Użytkownika.

5. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

5.1 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie następujących zasad:

5.1.1 Zgodności celów i sposobów przetwarzania danych osobowych z prawem;

5.1.2 Sumienności Administratora jako właściciela danych osobowych (osiągniętej poprzez przestrzeganie wymagań prawa Polski dotyczących przetwarzania danych osobowych);

5.1.3 Realizacji konkretnych, wcześniej określonych celów przetwarzania danych osobowych;

5.1.4 Zgodności celów przetwarzania danych osobowych z wcześniej określonymi i zgłoszonymi podczas zbierania danych osobowych celami;

5.1.5 Zgodności listy i zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów przetwarzania danych osobowych z zgłoszonymi celami przetwarzania;

5.1.6 Wiarygodności danych osobowych, ich wystarczalności dla celów przetwarzania, niedopuszczalności przetwarzania danych osobowych niezgodnych z celem przetwarzania danych osobowych;

5.1.7 Zapewnienia podczas przetwarzania danych osobowych dokładności danych osobowych, ich wystarczalności;

5.1.8 Niedopuszczalności łączenia baz danych zawierających dane osobowe (które są przetwarzane w celach niezgodnych ze sobą);

5.1.9 Przechowywania danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, nie dłużej niż jest to wymagane dla celów ich przetwarzania. Przetwarzane dane osobowe podlegają zniszczeniu lub anonimizacji po osiągnięciu celów przetwarzania lub w przypadku utraty potrzeby osiągnięcia tych celów, o ile prawo Polski i GDPR nie przewiduje inaczej.

5.2 Musimy również uwzględnić okresy, w których możemy być zobowiązani przechowywać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych wobec Ciebie lub organów kontrolnych.

5.3 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się w celach statystycznych lub innych celach badawczych pod warunkiem obowiązkowego zanonimizowania danych osobowych. Administrator nie przetwarza danych osobowych dotyczących rasowego lub etnicznego pochodzenia, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, członkostwa w partii politycznych i związkach zawodowych, skazania na karę kryminalną, a także danych dotyczących zdrowia, życia seksualnego, danych biometrycznych i genetycznych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w prawie Polski i GDPR.

6. Terminy przetwarzania danych osobowych

6.1 Terminy przetwarzania danych osobowych są określane na podstawie celów przetwarzania, ale nie dłużej niż jest to określone w przepisach prawnych.

6.2 Dane osobowe, których termin przetwarzania (przechowywania) minął, powinny być zniszczone lub zanonimizowane, chyba że przewidziano inaczej w ustawie. Przechowywanie danych osobowych odbywa się w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, nie dłużej niż jest to wymagane dla celów przetwarzania danych osobowych, jeśli termin przechowywania danych osobowych nie jest ustalony przez ustawę. Przetwarzane dane osobowe podlegają zniszczeniu lub zanonimizowaniu po osiągnięciu celów przetwarzania lub w przypadku utraty potrzeby osiągnięcia tych celów, chyba że inaczej przewidziano w ustawie. Musimy również uwzględnić okresy, dla których możemy być zobowiązani przechowywać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych wobec Ciebie lub organów kontrolnych (zgodnie z Rozporządzeniem UE 261/2004).

6.3 Z biegiem czasu możemy minimalizować dane osobowe, które wykorzystujemy, lub nawet anonimizować Twoje dane, aby nie można ich było dalej powiązać z Tobą osobiście. W takim przypadku będziemy mogli wykorzystać te informacje bez dalszego informowania Cię.

6.4 Jeśli w Twoim profilu nie było aktywności przez ponad 24 miesiące, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twojego konta, w tym wszystkich przechowywanych w nim danych osobowych. Oznacza to, że nie będziesz już mógł uzyskać do niego dostępu.

7. Krąg osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przez Administrację

7.1 W celu osiągnięcia celów tej Polityki przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są tylko ci pracownicy Administracji, którym nałożono taki obowiązek zgodnie z ich obowiązkami służbowymi (pracowniczymi). Dostęp do danych może być udzielony innym pracownikom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez ustawę. Administracja gwarantuje, że jej pracownicy przestrzegają poufności i zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych podczas ich przetwarzania.

7.2 Mamy prawo ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, urzędników, ubezpieczycieli, doradców zawodowych, agentów, dostawców lub podwykonawców, jeśli jest to konieczne dla celów określonych w tej Polityce.

7.3 Mamy prawo ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy firm w rozsądnym zakresie, który jest niezbędny dla celów określonych w tej Polityce. 7.4 Administracja ma prawo przekazywać dane osobowe osobom trzecim w następujących przypadkach:

7.4.1 jeśli osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to pisemną zgodę;

7.4.2 przekazanie jest przewidziane przez polsckie lub inne odpowiednie prawo w ramach określonej procedury ustawowej. Jednak dostęp do danych osobowych nie jest udzielany osobie trzeciej, jeśli ta osoba odmawia zobowiązania się do spełnienia wymagań ustawy lub nie jest w stanie ich spełnić.

7.4.3 w związku z obecnymi lub przyszłymi postępowaniami sądowymi.

7.4.4 celem ustanowienia, realizacji lub obrony naszych prawnych praw (w tym udzielania informacji innym stronom w celu zapobiegania oszustwom lub zmniejszenia ryzyka kredytowego).

7.4.5 nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiegokolwiek biznesu lub aktywów, które sprzedajemy (lub zamierzamy sprzedać).

7.4.6 każdej osobie, która, naszym zdaniem, uzasadnienie postanawia skierować wniosek do sądu lub innego uprawnionego organu o ujawnienie tych danych osobowych i, według naszego uzasadnionego mniemania, sąd ten lub organ uprawniony wyda nakaz ujawnienia tych danych osobowych.

7.5 Administracja ma prawo powierzyć przetwarzanie danych osobowych osobie trzeciej za zgodą osoby, której dane dotyczą, chyba że przewiduje to ustawodawstwo Polski, na podstawie zawartej umowy z osobą trzecią, której warunkiem jest zachowanie poufności i nieujawniania danych osobowych. 7.6 Przedstawiciele organów władzy państwowej (w tym organów kontrolnych, nadzorczych, ścigania i innych organów) mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Administrację w zakresie i sposób określony przez Ustawodawstwo.

7.7 Informacje, które zbieramy, mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane między dowolnymi krajami, w których działamy, abyśmy mogli wykorzystywać te informacje zgodnie z tą Polityką.

8. Realizacja ochrony danych osobowych

8.1 Działalność Administracji w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych jest nierozerwalnie związana z ochroną poufności uzyskanych informacji, jeśli nie stoi to w sprzeczności z obowiązującym prawem.

8.2 System ochrony danych osobowych obejmuje działania organizacyjne i/lub techniczne, określone z uwzględnieniem aktualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych oraz technologii informatycznych wykorzystywanych w systemach informatycznych. Administracja aktualizuje te działania w przypadku pojawienia się nowych technologii, jeśli jest to konieczne.

8.3 Wymiana danych osobowych w trakcie ich przetwarzania w systemach informatycznych odbywa się za pomocą kanałów komunikacyjnych zabezpieczonych środkami technicznymi ochrony informacji.

8.4 Podczas przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych przez Administrację zapewniane są:

8.4.1 Podejmowanie działań mających na celu zapobieżenie nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych i/lub ich przekazywaniu osobom nieuprawnionym do takich informacji;

8.4.2 Czasowe wykrywanie przypadków nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych;

8.4.3 Zapobieganie wpływowi na środki techniczne automatycznej obróbki danych osobowych, który mógłby zakłócić ich funkcjonowanie;

8.4.4 Możliwość natychmiastowego przywrócenia danych osobowych zmodyfikowanych lub zniszczonych w wyniku nieautoryzowanego dostępu do nich;

8.4.5 Ciągłe monitorowanie poziomu bezpieczeństwa danych osobowych.

8.5 W odniesieniu do danych osobowych zachowana jest poufność, z wyjątkiem przypadków, gdy technologia strony internetowej lub ustawienia używanego przez Użytkownika oprogramowania przewidują otwartą wymianę informacji z innymi Użytkownikami strony internetowej lub z dowolnymi użytkownikami Internetu.

8.6 Administracja realizuje następujące wymagania prawa Polski w zakresie danych osobowych:

8.6.1 Wymagania dotyczące poufności danych osobowych;

8.6.2 Wymagania dotyczące zapewnienia podmiotowi danych osobowych realizacji jego praw;

8.6.3 Wymagania dotyczące zapewnienia dokładności danych osobowych oraz w określonych przypadkach ich aktualności w stosunku do celu przetwarzania danych osobowych, wraz z podjęciem działań w celu usunięcia lub uzupełnienia niekompletnych lub nieprawdziwych danych;

8.6.4 Wymagania dotyczące ochrony danych osobowych przed nielegalnym lub przypadkowym dostępem do nich, zniszczeniem, zakłóceniem, blokowaniem, kopiowaniem, udostępnianiem, rozpowszechnianiem danych osobowych (a także przed innymi nielegalnymi działaniami wobec danych osobowych);

8.6.5 Inne wymagania ustawy.

8.7 Zgodnie z prawem Administracja samodzielnie określa zakres i listę działań niezbędnych i wystarczających do zapewnienia wykonania obowiązków przewidzianych przez prawo w zakresie danych osobowych przed nieupoważnionym lub nielegalnym przetwarzaniem danych oraz przed niezamierzonym utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

8.8 Administracja przestrzega zasady minimalizacji danych osobowych. Przetwarzamy tylko te informacje o Tobie, które są nam niezbędne, lub informacje wykraczające poza niezbędne przetwarzanie, które udostępniasz za swoją zgodą.

8.9 Ponadto dostosowaliśmy stronę internetową w taki sposób, aby zapewnić maksymalną poufność i możemy dostosować to do własnych preferencji. Przy przekazywaniu danych osobowych organom państwowym zawsze korzystamy z najbezpieczniejszych i sprawdzonych metod przekazywania takich danych.

9. Prawa podmiotu danych osobowych

9.1 Prawa podmiotów danych osobowych zgodnie z ustawodawstwem Polski:

9.1.2 Znać źródła zbierania, miejsce przechowywania swoich danych osobowych, cel ich przetwarzania, miejsce zamieszkania administratora danych osobowych lub udzielić odpowiedniego polecenia w sprawie uzyskania tych informacji upoważnionym osobom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę.

9.1.3 Otrzymywać informacje o warunkach udostępnienia dostępu do danych osobowych, w tym informacje o osobach trzecich, którym przekazywane są jego dane osobowe.

9.1.4 Mieć dostęp do swoich danych osobowych.

9.1.5 Otrzymać odpowiedź w ciągu trzydziestu kalendarzowych dni od daty otrzymania wniosku, z wyjątkiem przypadków przewidzianych ustawą, dotyczącą tego, czy jego dane osobowe są przetwarzane lub przechowywane, i w jaki sposób.

9.1.6 Wnieść uzasadnione żądanie do Administracji w sprawie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

9.1.7 Wnieść uzasadnione żądanie zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane nielegalnie lub są nieprawdziwe.

9.1.8 Mieć prawo do ochrony swoich danych osobowych przed nielegalnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem w związku z celowym ukryciem, odmową dostępu lub opóźnieniem w dostarczaniu, a także przed ujawnieniem niewłaściwych lub poniżających informacji o honorze, godności i reputacji osoby fizycznej.

9.1.9 Zgłaszać skargi dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych do Administracji, Rzecznika Praw Obywatelskich Polski lub sądu.

9.1.10 Korzystać z środków ochrony prawnej w przypadku naruszenia ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych.

9.1.11 Wniosek o ograniczenie prawa do przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku udzielenia zgody.

9.1.12 Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 9.1.13 Zaznajomić się z mechanizmem automatycznego przetwarzania danych osobowych.

9.1.14 Prawo do ochrony przed zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, które ma dla niego skutki prawne.

9.2 Administracja ma prawo powierzyć przetwarzanie danych osobowych osobie trzeciej za zgodą podmiotu danych osobowych, jeśli nie przewiduje tego inne prawo Polski, na podstawie zawartej z osobą trzecią umowy, której warunkiem jest zachowanie poufności i nieujawnianie danych osobowych.

9.3 Przedstawiciele organów władzy państwowej (w tym organów kontroli, nadzoru, organów ścigania i innych organów), uzyskują dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Administrację w zakresie i w sposób określony przez ustawodawstwo Polski.

9.4 Inne prawa podmiotów danych osobowych zgodnie z RODO:

9.4.1 Oprócz polskiego prawa o ochronie danych osobowych, Administracja poważnie traktuje zapewnienie praw określonych w RODO.

9.4.2 Prawo do informacji.

9.5 Jesteśmy gotowi udzielać podmiotom danych informacji na temat przetwarzanych przez nas ich danych osobowych.

9.6 Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas, możesz złożyć wniosek o te informacje w dowolnym czasie, w tym poprzez skierowanie się do Administracji. Listę danych, które musimy Ci udostępnić, możesz znaleźć w artykułach 13 i 14 RODO. W związku z tym przy składaniu wniosku musisz poinformować nas o swoich konkretnych żądaniach, abyśmy mogli na prawnych podstawach rozpatrzyć Twoje żądanie i udzielić odpowiedzi.

9.7 Zwróć uwagę, że jeśli nie możemy potwierdzić Twojej tożsamości za pośrednictwem elektronicznej korespondencji lub podczas Twojego telefonu, lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, możemy poprosić Cię o dostarczenie dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość, w tym poprzez osobiste odwiedzenie w siedzibie Administracji. Tylko w ten sposób możemy uniknąć ujawnienia Twoich danych osobowych osobie, która może podawać się za Ciebie.

9.8 Przetwarzamy wnioski w najkrótszym możliwym czasie, ale jednocześnie prosimy pamiętać, że udzielenie pełnej i zgodnej z prawem odpowiedzi w sprawie danych osobowych jest skomplikowanym procesem, który może potrwać około miesiąca (do 30 dni roboczych).

10. Pliki cookies

10.1 Nasza witryna korzysta z plików cookies. Pliki cookies mogą być „stałe” lub „sesyjne”: stałe będą przechowywane przez przeglądarkę i będą ważne do momentu zakończenia okresu ich ważności, chyba że zostaną wcześniej usunięte przez użytkownika; „sesyjne” natomiast będą usuwane po zakończeniu sesji pracy na witrynie lub po zamknięciu przeglądarki. Pliki cookies zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących osobę użytkownika. Jednakże Twoje dane osobowe, które posiadamy, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i otrzymanymi z plików cookies.

10.2 Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics i Google Ads (wcześniej znany jako AdWords), aby rozpoznać komputer użytkownika, gdy użytkownik: odwiedza stronę internetową; korzysta z nawigacji po stronie; korzysta z koszyka na stronie itp.

10.3 Wykorzystujemy pliki cookies w celu: ułatwienia korzystania ze strony internetowej; analizy korzystania z witryny internetowej; administrowania witryną; zapobiegania oszustwom i poprawy bezpieczeństwa witryny; personalizacji witryny dla konkretnego użytkownika; prowadzenia ukierunkowanej reklamy, która może być interesująca dla poszczególnych użytkowników.

11. Prawo do poprawiania danych o Tobie

11.1 Jeśli dowiesz się, że niektóre Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, są nieprawidłowe lub przestarzałe, prosimy o powiadomienie nas o tym. W takim przypadku możemy poprosić Cię o PRZEDSTAWIENIE dokumentu potwierdzającego tożsamość, w tym poprzez osobistą wizytę pod adresem siedziby Administracji.

11.2 Jeśli chcesz poprawić dane osobowe przetwarzane przez nas, możesz to zrobić samodzielnie, logując się do swojego konta na stronie internetowej lub skontaktowawszy się z Administracją.

11.3 W niektórych przypadkach NIE możemy zmienić Twoich danych osobowych. Dotyczy to sytuacji, gdy Twoje dane osobowe zostały już użyte w procesie realizacji umowy i / lub znajdują się w dokumencie podatkowym, który został wystawiony zgodnie z ustawodawstwem podatkowym.

12. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do bycia zapomnianym

12.1 W przypadku gdy Administracja przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (w szczególności w celu realizacji działań marketingowych/reklamowych), przetwarzanie to można w każdej chwili zakończyć. Wystarczy wycofać zgodę na takie przetwarzanie.

12.2 Masz również prawo do bycia zapomnianym. W przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO, Administracja usunie Twoje dane osobowe, które przetwarza, z wyjątkiem danych osobowych, które jesteśmy zobowiązani zachować zgodnie z wymogami prawnymi.

12.3 Również w tym przypadku, ze względów bezpieczeństwa, Administracja może poprosić Cię o dostarczenie dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość, w tym bezpośrednio pod adresem siedziby Administracji.

13. Miejsce przechowywania danych osobowych

13.1 Administracja posiada bazę danych osobowych. W celu zapewnienia ich bezpieczeństwa korzystamy z chmury danych dostarczonej przez firmę https://helpdeskstar.org/pl. Dane znajdują się w centrach przetwarzania danych w Polsce

14. Zmiana polityki prywatności

14.1 Niniejsza Polityka może być zmieniana lub zakończona przez Administrację jednostronnie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników, w tym w przypadku wymogów prawnych. Nowa wersja Polityki wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej na stronie, chyba że nowa wersja Polityki stanowi inaczej. Dlatego prosimy Cię o regularne sprawdzanie aktualnej Polityki, aby upewnić się, że dysponujesz aktualnymi informacjami.

15. Do kogo możesz się zwrócić w celu ochrony Twoich danych osobowych

15.1 Jeśli masz pytania, uwagi, skargi lub sugestie dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się pod adresem https://helpdeskstar.org/pl. Lub napisz do nas na adres e-mail: hello@helpdeskastar.org.

15.2 Wszelkie korespondencje koniecznie podaj swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz szczegółowe pytania, uwagi, skargi lub żądania.

15.3 Organem administracji danych osobowych w Polsce jest Biuro Ochrony Danych Osobowych Sekretariatu Rady Najwyższej Polski ds. Praw Człowieka. Możesz skontaktować się z nim w przypadku skarg lub sugestii dotyczących naruszenia Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.